За асоциацията

Home  /  За асоциацията

Асоциацията ‘’LA JOIE DES HORIZONS’’/“ЛА ЖОА ДЕЗ ОРИЗОН“/ е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана във Франция по Закона за сдруженията от 1901 г. /”Journal Officiel” – Annonce №987-page 1642, 55-Meuse/.

Предметът на нашата дейност е: културен обмен в областта на изкуствата и хуманитарните науки между Франция и България; създаване и реализиране на социални и артистични проекти и дейности в публичното и частното пространство.

Дейността на Асоциацията се основава на принципите на прозрачност, колегиална етика и партньорска взаимопомощ. Тя преследва важни обществено-полезни цели:

  • съдейства за постигане на международно разбирателство и за утвърждаване ценностите на европейската християнска цивилизация чрез развитие и подпомагане на обмена в областта на културата, изкуството, науката, образованието и професионалната подготовка;
  • подпомага взаимното запознаване и популяризиране на историческото и културно наследство на България и Франция и постиженията на европейския опит в областта на образованието, културата и общественото развитие;
  • подпомага развитието на талантливи и способни млади хора, осигурявайки им равни шансове, зависещи изключително от техните професионални възможности и умения, и съдейства за тяхното образование, професионално обучение и творческо развитие;
  • подпомага изграждането на високо екологическо съзнание.

В осъществяването на своите цели Асоциацията сътрудничи с организации, институции и физически лица от Франция и България; съдейства за отпускане на помощи, стипендии и награди на конкурсна основа; организира благотворителни прояви; организира и подпомага симпозиуми и конференции, семинари,спектакли, изложби и др.

Движещата сила и основа на философията на Асоциацията е ясното съзнание за необходимостта от изграждане на духовен и интелектуален капацитет, осигурявайки на талантливи и способни личности взаимно опознаване и достъп до престижни обекти на европейското историческо и културно наследство и до важни научно-изследователски и културни центрове.

Основният капитал на Асоциацията се формира чрез дарения от чуждестранни и български организации и физически лица.